Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

.

Teknoolojiin Qisaasama Bishaanii To'atu Kalaqame

***************

Teknoolojiin Jallisii qisaasama Bishaanii to’atu, humnaafi yeroo Qonnaan bultoota qusatu Giddugaleessa Qorannoo Maandisummaa Qonnaa Baakkootiin kalaqameera. Qorannoo kanas yaalii jallisii Boqqoolloo irratti godhameen qisaasama bishaanii kan qonnaan bulaan fayyadamuun wal bira qabnee yoo ilaallu dachaa oliin kan qisaasama bishaanii hir’isu dha.

 

.

Maashiniin Qamadii Sararaan Facaasu Jiruufi Jireenya Qonnaan Bultootaa Fooyyessuu Keessatti Shoora Olaanaa Qaba

*************

Giddugaleessi Qorannoo Maandisummaa Qonnaa Asallaa teknoolojii qamadii sararaan facaasu kalaquun qonnaan bultoota biratti babal'isaa tureera. Haaluma kanaan maashinii qamadii sararaan facaasu kalaqee hojiilee jallisii misooma qamadii irratti dhiyeessuun hawaasa qonnaan bulaa fayyadamoo akka ta'an taasiseera.

 

.

Qorannoo Geggeeffamaa Jiru Milkeessuuf Qaamoleen Qooda Fudhattootaa Gahee Isaanirraa Eegamu Bahachaa Jiru

******************

Qorannoo geggeeffamaa jiru galma barbaadame akka gahuuf hoggantootni, qorattootni, qaamoleen deeggarsaa, hojjattootni deeggarsaa Inistiitiyuutiifi Giddugaleessaa gaheesaanii bahachaa jiru.

Haaluma kanaan Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu buufata qorannoofi oyruu qonnaan bulaa irratti yaaliiwwan adda addaa geggeessaa jiru.

 

.

Hanqinni Roobaa Mudatus Balaa Osoo Hin qaqqabsiisiin To'achuun Danda'ameera

************

Hanqina roobaa bara kana godina Harargee Bahaa mudate dandamachuun Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis aaanaalee godinichaa adda addaa keessatti sanyiilee midhaan hanqina roobaa dandamachuun yeroo gabaabaa keessatti gahan oyruu qonnaan bulaarratti agarsiisaafi babal'isaa tureen bu'aan gaariin argamaa jira.

Kutannoofi cimina hojjattoota giddugaleessichaan hanqina roobaa mudate dandamachuun hojiilee qorannoo baraaruun danda'ameera.

 

Qonna Makaanaayzeshinin Deeggarametu Jijjiirama Bu'uuraa Fida

Qonna Makaanaayzeshinin Deeggarametu Jijjiirama Bu'uuraa Fida
***********
Giddugaleessi Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Jimmaa teknoolojiiwwan gara garaa kan humnaa fi yeroo qusatu omishuun fayyadamtoota biraan gahaa jira. Teknoolojiiwwan kalaqamanii qonnaan bultootni itti fayyadamaa jiran keessaa maashiniin Qamadii calleessu (Wheat thresher) isa tokko. Maashiniin kunis giddugaleessichaan kalaqamee fayyadamtoota bira gahuun jiruufi jireenyi isaanii akka jijjiiramu taasiseera.

Teknoolojiiwwan Qorannoon Bahan Babal'isuun Fayyadamummaa Qotee/Horsiisee Bulaa ni Mirkaneessina

Teknoolojiiwwan Qorannoon Bahan Babal'isuun Fayyadamummaa Qotee/Horsiisee Bulaa ni Mirkaneessina
*************
Giddugaleessonni qorannoo teknoolojiiwwan qorannoon argatan qotee/horsiisee bulaa biratti babal'isuun jiruufi jireenya hawaasaa jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahachaa turaniiru. Haaluma kanaan bara kanas Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beeddellee oyruu qonnaan bulaa irratti sanyii midhaan gosa adda addaa baay'isaa jira.

Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Jiran Guddina Qonnaa Keessatti Qoodni Qaban Daraan Olaanaadha

 

Hanqina Roobaa Mudate Dandamachuun Hojii Hojjatameen Yaaliiwwan Qorannoo Baraaruun Danda'ameera

Hanqina Roobaa Mudate Dandamachuun Hojii Hojjatameen Yaaliiwwan Qorannoo Baraaruun Danda'ameera

****************

Bokkuun Waan Hundaan Guutuudha

Bokkuun Waan Hundaan Guutuudha

***************

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatiin sanyiin Qamadii Dabboo haaraa gadi lakkifame kan maqaan isaa 'Bokkuu' jedhamu

Calloominni isaa qamadii gosa 'Waanee' jedhamu 71% ol kan caaluu fi qamadii gosa 'Galaan' jedhamu 52% ol kan caalu dha.

Bokkuun dhibeewwan qamadii kan akka Waagii Jirmaa fi waagii Keelloo kan dandamatuu fi qulqullinni isaa laaboraatoorii keessatti qoratamuun kan mirkanaa'e dha.

 

Omishaa fi Omishtummaa Dabaluu Kan Dandeenyu Qotee/horsiisee Bulaa Teknoolojiin yoo Deeggarre Qofa

Omishaa fi Omishtummaa Dabaluu Kan Dandeenyu Qotee/horsiisee Bulaa Teknoolojiin yoo Deeggarre Qofa

****************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo qorannoo gama hedduun geggeessuun jiruufi jireenya qotee/horsiisee bulaa naannoo keenyaa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qaba.

Haaluma kanaan bara kanas oyruu qonnaan bulaa irratti Saliixaa fi Aatoo Boonsituu baay'isuun qonnaan bultoota aanaa Diggaa, Cawwaaqaa, Guutoo Giddaa fi Waayyuu Tuqaa fayyadamoo taasisaa jira.