Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Hanqinni Roobaa Mudatus Balaa Osoo Hin qaqqabsiisiin To'achuun Danda'ameera

************

Hanqina roobaa bara kana godina Harargee Bahaa mudate dandamachuun Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis aaanaalee godinichaa adda addaa keessatti sanyiilee midhaan hanqina roobaa dandamachuun yeroo gabaabaa keessatti gahan oyruu qonnaan bulaarratti agarsiisaafi babal'isaa tureen bu'aan gaariin argamaa jira.

Kutannoofi cimina hojjattoota giddugaleessichaan hanqina roobaa mudate dandamachuun hojiilee qorannoo baraaruun danda'ameera.