Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Qorannoo Geggeeffamaa Jiru Milkeessuuf Qaamoleen Qooda Fudhattootaa Gahee Isaanirraa Eegamu Bahachaa Jiru

******************

Qorannoo geggeeffamaa jiru galma barbaadame akka gahuuf hoggantootni, qorattootni, qaamoleen deeggarsaa, hojjattootni deeggarsaa Inistiitiyuutiifi Giddugaleessaa gaheesaanii bahachaa jiru.

Haaluma kanaan Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu buufata qorannoofi oyruu qonnaan bulaa irratti yaaliiwwan adda addaa geggeessaa jiru.