Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Bokkuun Waan Hundaan Guutuudha

***************

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatiin sanyiin Qamadii Dabboo haaraa gadi lakkifame kan maqaan isaa 'Bokkuu' jedhamu

Calloominni isaa qamadii gosa 'Waanee' jedhamu 71% ol kan caaluu fi qamadii gosa 'Galaan' jedhamu 52% ol kan caalu dha.

Bokkuun dhibeewwan qamadii kan akka Waagii Jirmaa fi waagii Keelloo kan dandamatuu fi qulqullinni isaa laaboraatoorii keessatti qoratamuun kan mirkanaa'e dha.