Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Guyyaan Dawwaannaa Dirree Qamadii Aanaa Sadan Soodootti Gaggeeffame

 

Hojiileen oomisha qamadii waqtii bonaa kilasteeran jallisiin omishame Aanaa Sadan Sooddootti bakka hooggantootni Olaanoo naannoo Oromiyaa argamanitti Bitootessa 03, 2012 daawwatamee jira.
Daawwannaa kanaanis qamadii heektara 200 irratti oomishamee keessa kan ganda Tolee Wasarbii guyyaa har'a dawwaatamee jira.

Omishni Qamadii kilaastaraan Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Daawwatame

Gamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Xumurame

Gamaggamni yaaliiwwan wixinee qorannoo Guraandhala 9-14/2012 bakkeewwan sadii jechuunis Giddugaleessa Qorannoo Qonna Adaamii Tulluu, Yunivarsitii Naannoo Oromiyaa fi Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu-qabeeyyii bishaan keessaa biroo Baatuutti geggeeffamaa ture milkiin goolabameera.

Gamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamuu Eegale

IQQO AGP-II supported large scale demonstration

Teknoolojiiwwan Qonnaa Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadisiin bahan Hawaasa Qonnaan bultoota Godinichaa fayyadamaa taasisaa jiru

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis godina Harargee Bahaa keessatti kan argamuufi qonnaan bultoota godinichaaf waggoota dheeraaf teknoolojii qonnaa qorannoon argaman dhiyeessaa tureera. Haaluma kanaan teknoolojii Midhaanii, Nyaata horii, Qabeenya Uumamaa fi teknolojii Mahaandisummaa qonnaa irratti hawaasa godinichaaf deeggarsa taasisaa tureera.

Dr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University

Dr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University for his excellent Research,Development ,Leadership and Community service achievements.
you can attain anything if you devoted to your work

Congratulations!

 

Gamaggamni Piroojektoota Qorannoon Isaanii Xumuramanii AGP-II n Deeggaramee Hojjatamaa ture Geggeeffamuu Eegale

Gamaggamni piroojektoota qorannoon isaanii xumuraman AGP-IIn deeggaramee hojjatamaa ture IQQOtti geggeeffamaa jira. Sagantichas haasaa baga nagaan dhuftanii Ittaanaa Daarektara Olaanaa Inistiitiyuutichaa kan ta’an Dr. Asaffaa Taa’aatiin kan jalqabame yoo ta’u; dabalataanis, Qindeessaa Guddina Qonnaa (AGP-II) kan ta’an Dr. Daanyaachoo Lulees ibsa waliigalaa kennuun gamaggamichi jalqabameera.

Leenjiin Ittisa Yakka Malaammaltummaa Koree Kaawunsiliif Kenname

Leenjiin ittisa yakka malaammaltummaa irratti xiyyeeffate koree kaawunsilii giddugaleessota 17(kudha torbaa) fi IQQO tiif Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu Qabeeyyii Biroo Bishaan keessaa Baatuutti guyyaa lamaaf kennameera. Leenjichis mata dureewwan gurguddoo sadiitti qoodamee kan kenname yoo ta’u; isaanis:-

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Bakkeewwan adda addaatti qoodamuun gamaggamni wixinee qorannoo geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kana irrattis teknoolojiiwwan qorannoo jiruufi jireenya qotee/horsiisee bulaa naannoo keenyaa jijjiiruu danda’an wixinee gamaggama qorannoo kanarratti dhiyaataniiru.