.

Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame

***********************

Giddugaleessi Qoarannoo Qonna Sinaanaa hojiilee teknoolojii Midhaanii oyruu qonnaan bulaafi buufata qorannoo irratti babal’isaa jiru bakka Hoggantootni, qonnaan bultootnii fi qooda fudhattootni argamanitti Sadaasa 17/2015 daawwachiise. Teknoolojiiwwan daawwatamanis qamadii Paastaa, Makoronii fi Daabboo deeggarsa AGP-IIn lafa heektara 45 irratti babal’ifaamaa jiranidha.

.

Teknoolojiin Bunaa Qorannoon Bahe Jiruufi Jireenya Omishtoota Bunaa Jijjiiruu Keessatti Qooda Olaanaa Qaba

********

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraan teknoolojiin Bunaa qorannoon bahe qonnaan bultoota biratti jijjiirama olaanaa fidaa jira. Qonnaan bultootni fayyadamoo teknoolojii kanaa ta'anis omishaafi omishtummaa bunaa dachaan dabaluufi gabaarrattillee buna dorgomaa ta'e dhiyeessuu keessatti shoora olaanaa kan qabudha.

Kana malees, giddugaleessichi omisha Kuduraa fi Muduraa irrattillee qorannoo geggeessuun teknoolojiiwwan hedduu hawaasa biraan gahaa jira.

.

Qotee/Horsiisee Bulaa Teknoolojii Qonnaan Deeggaruuf Qorannoon Geggeeffamaa Jiru Cimee Itti Fufeera

************

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa giddugaleessota qorannoo kudha torba kan haala qilleensaa (Agro-ecology) adda addaa keessatti hundaa'anii qorannoo geggeessaa jiraniin jiruu fi jireenya qotee/horsiisee bulaa naannoo keenyaa jijjiiruuf teknoolojiiwwan qorannoon argate hedduu hawaasa biraan gahuun fayyadammoo taasisaa jira.

.

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaafi Yunivarsiitiin Jimmaa Sanada Waliigaltee Mallatteessan

******************

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaafi Yunivarsiitiin Jimmaa qindoominaan hojii qorannoo waliin hojjachuuf sanada waliigaltee waliif mallatteessan.

Sanadni waliigaltichaas Pirezidaantii Yunivarsiitii Jimmaa kan ta'an Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi IQQO bakka bu'uun saganticha irratti kan argaman Dr. Yaared Mardaasaatiin mallattaa'eera.

.

Deeggarsa Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Hojiin Omisha Sanyii Qamadii Baay’ifamaa Ture Daawwatame

****************

.

Milkaa’ina Hojii Misooma Qamadii Jallisiitiif Paampiiwwan Bishaanii Suphaman

***********************

Giddugaleessa Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Baakkootiin Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejersa Lafoottii omisha qamadii jallisii milkeessuuf paampiiwwan bishaanii hedduun suphamaniiru. Hojiin suphaa kunis aanichatti jallisiin bara kana omisha qamadii omishamuuf karoorfame sababa moofa’uu paampiitiin hanqinni bishaanii akka hin mudanneef kan gargaarudha.

Haata’u malee suphaa kanarratti hanqinni meeshaalee jijjiirraaf oolan (spare part) mudachuu danda’eera.

.

Leenjiin Mata Duree ISO/IEC 17025:2017 Jedhamurratti Qorattoota Saayinsii Nyaataa fi Laaboraatoorii Giddugaleessotaa Irraa Dhufaniif Kennamaa Jira

******************************

Leenjiin xiinxala qulqullina laaboraatoorii sadarkaa Addunyaa eeggate qorattoota Saayinsii Nyaataa fi Laaboratoorii Giddugaleessotarraa qorattoota dhufaniif Fulbaana 30/2015 irraa eegalee kennamaa jira. Leenjichis dandeettii qorattootaa Saayinsii ammayyaa'een cimsuuf qooda olaanaa kan qabuufi hojii qorannoo Laaboraatoorii Saayinsii Nyaataan geggeeffamaa jiru daraan cimsuuf kan gargaarudha.

.

Qorannoon Qonna Irratti Geggeeffamu Jiruufi Jireenya Qonnaan/Horsiisee Bulaa Jijjiiruuf Kaayyeffatamee Hojjatamaa Jira

***************************************

Giddugaleessonni Qorannoo Qonnaa hundi qorannoon hojjataa jiran qotee/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaa giddugaleessa godhachuun hojjatamaa jira. Kunis jiruufi jireenyi hawaasa qotee/horsiisee bulaa akka jijjiiramuuf kutannoon hojjatamaa jira.

.

Hanqina Sanyii Filatamaa Xaafii Mudatu Furuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jiru Bu’a Qabeessa Ta’aa Jira

***********

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beeddellee hanqina gama sanyii filatamaa mudataa jiru furuuf sanyii Midhaan gosa adda addaa baay’isaa jira.

Haaluma kanaan bara kanas sanyii filatamaa Xaafii Dursii, Korraa fi Quncoo jedhaman lafa hektaara 15 irratti baay’isaa jira.

.

Gosti Sanyii Bishingaa Sadii Hanqina Roobaa Dandamachuun Omisha Olaanaa Kennan Godina Harargee Lixaatti Agarsiisaaf Babal’ifamaa jiru

 

Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessootti Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadiis piroojektii Qindaawaa to'annoo aram-azab (Integrated striga control project) waliin ta’uun sanyii Bishingaa hanqina roobaa dandamachuun omishaa fi omishtummaan isaa olaanaa ta’e oyruu qonnaan bulaa lafa heektara 60 irratti babal’isaa jira.