Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Notice

AGP-II proceedings since 2009 are available here 

http://iqqo.org/?q=content/agp-ii-proceedings

Hojii Qorannoon Qonnaa Fadis

 

OBN Onkoloolessa 7,2014-Hojii nuti midhaan Nyaataan akka of dandeenyuuf hojjechaa jirrukeessatti deeggarsi Qorannoon Qonnaa Fadis nuuf taasisaa jiru olaanaadhaa jedhan jiraattoonni Aanaa Mi'essoo.

Biyya Dinagdeen of Dandeesse Ijaaruu Keessatti Qoodni Qorannoo Qonnaa Olaanaadha.

Biyya Dinagdeen of Dandeesse Ijaaruu Keessatti Qoodni Qorannoo Qonnaa Olaanaadha.

Biyya dinagdeen of dandeessee ijaaruufi badhaadhina fiduuf gaheen qorannoo qonnaa daraan olaanaadha. Kanuma mirkaneessuuf Giddugaleessonni qorannoo qonnaa IQQO hundi bonaafi ganna dhama’aa jiru. Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beddellees hojii omisha Gannaa kanaan oyruu qotee bulaa fi buufata qorannoo irratti yaaliiwwan geggeessaa jiruun milkii gaariirra jira.

 

....................................................................................

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Machaaraa Hojii Omisha Gannaatiin haala Abdachiisaarra Jira

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Machaaraa hojii omisha gannaa bara kanaatiin milkii gaariirra jira. Giddugaleessichi qorannoowwan adda addaa geggeessuun teknoolojii fooyya’aa dhiyeessee jiruufi jireenya qotee/horsiisee bulaa jijjiiruu keessatti qooda olaanaa qaba.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojiilee Qorannoon Milkaa’aa Jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojiilee Qorannoon Milkaa’aa Jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Booree hojii omisha Gannaa bara kana geggeessaa jiruun milkaa’aa kan jiru yoo ta’u; akkasumas; teknoolojii ammayyaa’e kan jiruufi jireenya qotee /horsiisee bulaa jijjiiruu danda’an hedduu baasuu, madaksuufi raabsuun qooda isaa bahaa tureera.

Haaluma kanaan bara kanas teknoolojiiwwan adda addaa dhiyeessuun oyruu qotee/horsiisee bulaa fi buufata qorannoo irratti yaaliiwwan geggeessaa jiruun haala abdachiisaa ta’erra jira.

 

Tags: 

Gamoon AGP-IIn Ijaaramaa Ture Eebbifame

Gamoon AGP-IIn Ijaaramaa Ture Eebbifame

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Beddelleetti gamoon deeggarsa AGP-IIn waggoottan sadan darbaniif ijaaramaa ture bakka qaamoleen hoggansaa Naannoo fi Federaalaa argamanitti Adoolessa 24/2013 eebbifamee hojii eegaleera.

Ijaarsi gamichaas qarshii miliyoona 7.3 kan ijaarame yoo ta’u; gamoo abbaa darbii tokkoo kan kutaalee biiroof oolan 34 qabudha.

Akkasumas; namoota milkaa’ina ijaarsa gamoo sanaaf gumaacha taasisan hundaaf beekamtiin kennameera

BAGA GAMMADDAN; BAGA GAMMADNE

BAGA GAMMADDAN; BAGA GAMMADNE

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Madaallii Raawwii hojii Bara 2013 Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Geggeeffameen Qabxii Olaanaa Argate.

********************************************************************

Sirna madaallii fi badhaasaa ‘Oromia president award’ jedhamuun moggaafame kan bara 2013 eegalame irratti waajjiraalee kilaastara

baadiyaa jiran keessaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaatti aanuun sadarkaa 2ffaa ba’uun raawwii hojii olaanaa galmeessiseera.

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame
Gamaggamni raawwii karoora hojii bara 2013 guyyoota sadiif geggeeffamaa ture milkiin
goolabame.

Gamaggama kanarratti raawwiin hojii Giddugaleessota Qorannoo kudha torbaa
dhiyaachuun kan gamaggamaman yoo ta’u; raawwii gaariifi abdachiisa ta’es
gamaggamicha irratti dhiyaateera. Haaluma kanaan karoorri raawwii hojii bara 2013
Giddugaleessotaa milkaa’aa fi galma aggaammate bira kan gahedha.
Keessumattu bara kana keessa hojii omisha qamadii jallisiitiin bu’aan abdachiisa ta’e

Gamaggamni Raawwii Karoora Hojii Bara 2013 Geggeeffamuu Eegale.

Gamaggamni Raawwii Karoora Hojii Bara 2013 Geggeeffamuu Eegale.

*****************************

IQQOtti gamaggamni raawwii karoora hojii bara 2013 Giddugaleessotaa Waxabajii 21/2013 irraa eegalee guyyoota lamaaf turu geggeeffamuu eegaleera. Gamaggamichis haasaa baniinsa Daarektarri Olaanaa IQQO Ob. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin jalqabameera. Gamaggamicha irrattis Giddugaleessonni Qorannoo Qonnaa kudha torba (17) kan argaman yoo ta’u; raawwiin hojii isaaniis kilaastaraan kan gamaggamamu ta’a

Training for Junior Researchers has been given

Five days training (from June 14-18, 2021) for Junior Researchers on Proposal writing, Experimental design,  Data Analysis and Scientific Research writing has been  given at Batu Fishery& other Aquatic Life research center. 

The aim of the training is to introduce the junior researchers to the basic scientific research and capacitate them to generate,adopt and disseminate demand based agricultural technologies.

More than 130 researchers were expected to be benefited from the first cycle training.