Gamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

 

Gaggamni yaaliiwwan qorannoo xumuramanii guyyaa afuriif geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kana irrattis qorannooleen xumuraman 177 dhiyaataniiru. Yaaliiwwan qorannoo bara 2009 keessa xumuramanii dhiyaatan kana irrattis mariin gadi fagoon geggeeffameera. Yaaliiwwan qorannoo xumuramanii dhiyaatan kunneenis:-  

Daarektara Qorannoo Midhaaniin   56

Release of Improved Crop and Forage Varieties

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO)

Gamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame

Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaattii piroojektoota qorannoo deeggarsa baajata AGP-II tiin raawwatamaa turan qorattootaan gamaggamame. Magaala Adaamaa galma Hoteela Feenetitti gamaggama geggeeffame kana irratti piroojektoota qorannoo 75 fi waraqaa qorannoo barattoota MSc fi PhD 7 gamaggamaaf dhiyaatanii irratti mariyatamaa tureera.

ከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡

በኦሮሚያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ችግሮች ላይ ያተኮረና የወደፊት የመፍትሄ ቅጣጫዎችን  የመላከተ ከፍተኛ የግብርና ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሙያዊ ምክክር አውደ ጥናት ተካሄደ፡፡

በኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና መ/ቤት የስብሰባ አዳራሽ በተካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ የኦሮሚያ ግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ሀላፊ ክቡር አቶ ዳባ ደበሌን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና ከኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተወጣጡ ከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎች፤በግብርና ሙያ የማማከር ስራ ላይ የተሰማሩ ከፍተኛ ባለሙያዎች ከተለይዩ ዩንቨርሲቲዎችና ከዓለም አቀፍ የግብርና ተቋማት የተወከሉ ተመራማሪዎችና የምርምር ዳይሬክተሮች በተሳተፉበት በዚህ የአንድ ቀን አውደ ጥናት ላይ ከላይ በተጠቀሰው አብይና ወቅታዊ አጀንዳ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት አካሂደዋል፡፡

Gargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame

Hojjattoota Instiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Lamilee keenya Naannoo Somalee fi Naannoo Oromiyaa daangaa Somaaleetti argaman Oromummaa isaanitiin qofa haala sukkaneessaa ta’een buqqa’aniif gargaarsa Midhaan nyaataa arjoomniiru.

A one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute

Sagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne