Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname
******************************************************
Akkaataa kenna tajaajilaafi geggeessummaa irratti Hoggantoota IQQOfi Giddugaleessotaaf leenjiin Biiroo
Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaatiin guyyaa tokkoof Onkoloolessa 25/2013 Finfinneetti kenname.
Leenjiin kenname kunis kenniinsa tajaajilaa maamiltootaaf kennamu daraan fooyyessuufi dandeettii
geggeessummaa qorannoofi deeggarsaa cimsuuf kennameera.
Dhumarrattis, gaaffilee ka’aniif deebiin kennamuun leenjichi goolabameera.