Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Leenjiin dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti guyyaa 20/02/2010 hanga 23/02/2010 Magalaa Baatuutti gaggeeffame

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa dhimma siivil sarviisii fi meeshaalee riformii qidaa’aa irratti qopheessee miseensota maanajimantii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa 17 fi IQQO irraa waamamaniif leenjii guyyaa 4 kenneera.

Leenjii kana irratti mata dureewwan JBAH, SMBKT, Falaasama Kaayizanii fi Chaartarii lammilee ilaalchisee ogeeyyota Biiroo paablik sarviisii fi misooma Namaa fi IQQO irraa dhufaniin kennameera.

Bako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017

Bako Agricultural Research Center has conducted a field day on 21-22 October 2017 to show its research achievements to various stake holders and to collect feedback for its future research interventions.

Giddugaleessa Qorannoo Qonna Baakkootti Guyyaan Daawwannaa Dirree Taasifame

Giddugaleessi qorannoo qonna Baakkoo giddugaleessota Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaan bulan keessaa isa tokko. Giddugaleessi kun hundeeffama isaarraa kaasee hanga har’aatti teknoolojiiwwan adda addaa baasuufi madaksuun akka Lixa Oromiyaatti jiruufi jireenya hawaasa hedduu jijjiiraa tureera. Haaluma kanaan har’as hojiilee qorannoo hojjataa tureen teknolojiiwwan bahanii qonnaan bulaa bira gahan oyruu qonnaan bulaafi buufata qorannoo irratti daawwatamanii jiru.

Third Review Workshop of Completed Research Projects Held at Batu Town

 

Review of the Accomplishments of 2009 and Plan of 2010 E.C Fiscal Year Conducted at IQQO HQs

The accomplishments of 2009 and plan for 2010 E.C fiscal year was reviewed at IQQO HQs meeting hall from 18-19, July 2017 in the presence of Director General, Dr. Feto Ismo; Deputy Director General, Dr. Asefa Ta'a, Research Directors, process owners and other management members of IQQO. From the research centers, likewise, participants included Center Directors, planners and Process owners of Human Resource Management. In his opening remarks, Dr.

Guyyaan Ayyaana Siivil Sarvisii IQQOtti Kabajame

 

Leenjii Hubannoo Cimsuu Ittisa Yakka Malaammaltummaa Irratti Kenname

 

 

   

Yeroo leenjiin kennamu

Farewell Event Organized for the Former Director General at IQQO Head Quarter

Fall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia

 

 

Fall Armyworm(Spodoptera frugiperda) Occurs in Western Zones of Oromia

Contributed by:

Tafa Jobie, Director for Crops Research, IQQO-Oromia Agricultural Research Institute and Mengistu Oli, Senior Crop Protection Expert, Oromia Bureau of Agriculture & Natural Resources

Farewell Program for Previous Center Manager April 2017

Farewell Program for Previous Center Manager April 2017