Maxxansa Piroosiidiingii Daarektoreetii Qorannoo afur ( Daarektoreetii Qorannoo Midhaanii, Beeyladaa, Hawaas- dinagdee fi Ekisteenshinii qonnaa) link armaan gadii kanarraa argattu 

Piroosiidingii