Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Hanqina Nyaata Kanniisaa Furuuf Biqiltuun Baay'ataa Jira

**************

Biyyaa keenya keessatti rakkooleen hanqina nyaata Kanniisaa yeroo yerootti hammachaa akka jiru beekamaa dha. Karaa birootiin mootummaan biyya keenyaa uwwisa bosona biyyattii fooyyessuuf sochii Ashaaraa Magariisaa jedhuun hojjechaa akka jirus ni beekama.

Haaluma kanaan Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa biqiltuuwwan faayidaa adda addaaf oolan kanneen akka Bunaa, Avokaadoo, Appilii kan nyaata namaa fi kanniisaatiif oolan baay’isuun milkaa'ina Ashaaraa Magariisaatiif qooda isaa bahachaa jira.