Rakkoo Hanqina Gurmuu Kanniisaa Furuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jira

***************

Rakkoolee hanqina gurmuu Kanniisaa muudachaa jiru furuuf Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa gurmuu kanniisaa mala nam-tolchee “Grafting” jedhamu fayyadamuun haadhoo kanniisaa baay’isuun gara gaagura xiqqaa “Nuclei Box” jedhamutti dabarsuun hojjetamaa jira. Hojiin kun rakkoo hanqinaa gurmuu Kanniisaa jiru furuu keessatti qooda olaanaa qaba.