Qorannoon Qonna Irratti Geggeeffamu Jiruufi Jireenya Qonnaan/Horsiisee Bulaa Jijjiiruuf Kaayyeffatamee Hojjatamaa Jira

***************************************

Giddugaleessonni Qorannoo Qonnaa hundi qorannoon hojjataa jiran qotee/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaa giddugaleessa godhachuun hojjatamaa jira. Kunis jiruufi jireenyi hawaasa qotee/horsiisee bulaa akka jijjiiramuuf kutannoon hojjatamaa jira.

Haaluma kanaan Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beeddellees qorannoon oyruu qonnaan bulaafi buufata qorannoo irratti geggeessaa jiruun bu’aan gaariin argamaa jira. Omishni bara kanaas haala gaariirra jira.