Hanqina Sanyii Filatamaa Xaafii Mudatu Furuuf Qorannoon Geggeeffamaa Jiru Bu’a Qabeessa Ta’aa Jira

***********

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beeddellee hanqina gama sanyii filatamaa mudataa jiru furuuf sanyii Midhaan gosa adda addaa baay’isaa jira.

Haaluma kanaan bara kanas sanyii filatamaa Xaafii Dursii, Korraa fi Quncoo jedhaman lafa hektaara 15 irratti baay’isaa jira.