Omishaa fi Omishtummaa Midhaan Dheedhii fi Dibataa Dachaan Dabaluuf Qorannoon Geggeeffamu cimee itti fufeera

********************************************

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Baakkootiin qorannoon dameewwan adda addaatiin geggeeffamaa jiru cimee itti fufeera. Haaluma kanaan giddugaleessichi qorannoo Beeyladaa, Midhaanii,Qabeenya Uumamaa fi kkf irratti qorannoo geggeessuun teknoolojii hedduu qonnaan bultoota biraan gahaa tureera.

Bara kanas qorannoo Midhaan gosa adda addaa irratti geggeessaa jiruun hojii abdachiisa ta'e hojjataa jira. Keessumattuu Midhaan Dheedhii fi Dibataa irrattis hojiin qorannoo hojjatamaa jiru abdachiisaadh