Mariin Omisha Qamadii Jallisii irratti Xiyyeeffatu Qooda Fudhattoota Waliin Geggeeffame

**************************************

Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa omisha qamadii jallisii akka naannoo keenyaatti lafa heektara Miiliyoona tokko omishuuf karoorfame milkeessuuf geggeessitoota Giddugaleessaa waliin mariin geggeeffame. Marii kanarratti kallattii Mootummaan qabatee jiruun omisha qamadii dachaan dabaluun al-ergiif hojjatamuu akka qabutti kallattii kenname irratti hundaa’uun giddugaleessonni qorannoo hundi qooda isaanii bahuu akka qabaniifi ogummaan deeggaruu keessatti gahee isaanii akka bahataniif kallattiin kennameera.

Haaluma kanaan Inisheetivoota 20 qabaman kanneen akka omisha Muuzii, Qamadii, Ruuzii, Aannanee (soya bean) fi Saliixa irrattis xiyyeeffatamee akka hojjatamuuf ergaan darbeera.