Bu’aan Qorannoo Qonnaa Gochaan Kan Mul’atudha

Hojiin qorannoo bu’aa bayii hedduu kan qabu yoo ta’u aarsaa fi of kennanii nuffii malee hojjachuu barbaachisa. Haata’u malee, hojiin qorannoo qonnaa hojii yeroo gabaabaa keessatti bu’aan isaa mul’atu osoo hin taane kan yeroo dheeraa gaafatudha.

IQQO nis hundeeffamaa isaarraa kaasee hanga ammaatti teknoolojii rakkoo hawaasaa furuu danda’an hedduu burqisiisuu, madaksuu fi raabsuun hojii boonsaa ta’e hojjateera hojjachaas jira. Bu’aan kunis dhufuu kan danda’e kutannoon cichanii hojjachuudhaani. Hojiin qorannoo kunis Giddugaleessota kudha torba godinaalee Oromiyaa haala qilleensa adda addaa qaban keessatti qorannoo geggeeffamaa jirudha.

Qorannoo kanaanis jiruufi jireenyi qotee/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaa akka jijjiiramuufi Midhaan nyaataan of danda’uu bira darbee gabaafillee dhiyeessuun galiin isaa akka dabalu taasissuu keessatti qoodni bahaachaa ture olaanaadha. Kana milkeessuufis qorattootni fi hojjattootni deeggarsaa Inistiitiyuutichaa fi Gidduugaleessotaa walta’uun halkaniifi guyyaa hojjachaa turaniiru. Keessumattuu,  hojiin Giddugaleessonni haala rakkisaa keessa taa’uun qorannoo geeggeessaa turan kan jajjabeeffamuufi dinqisifatamuudha. Qorattoonni kunis halkaanifi guyyaa dhama’uun teknoolojii rakkoo furaa ta’e hedduu baasuun hawaasa biraan gahanii jiru. Teknoolojii bahee hawaasaa bira gaheenis jijjiiramni  qonna irratti gochaan mul’ateera.

Ammas jijjiirama caalmaa fiduuf IQQO fi Giddugaleessonni Qorannoo humnaafi qabeenya jiru mara fayyadamuun teknoolojii rakkoo hiikaa ta’an burqisiisuu, Madaksuufi raabsuuf halkanii guyyaa dhama’aa jiru.