Tiraanisfoormeeshinii Qonnaa Milkeessuu Keessatti Qoodni Qorannoo Daraan Olaanaadha

Jiruu fi jireenya qotee/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaa jijjiiruuf kutannoon qonna irratti qorannoo geggeessaa kan jiru IQQOn Giddugaleessota Qorannoo kudha torba (17) haala qilleensaa/agro-ecology adda addaa keessatti hundeessee hojii teknoolojii Maddisisuu, Madaksuufi raabsuu erga jalqabe waggoottan kurnan lamaan darbanitti teknoolojii qonnaa qorannoon mirkanaa’an kumaatamaan lakkaa’aman hawaasa biraan gaheera.

Haaluma kanaan Giddugaleessota adda addaa keessatti qorannoowwan Midhaanii, Beeyladaa, Qabeenya Uumamaa, Maandisummaa qonnaa fi qorannoo Bunaafi Shaayee geggeessuun bu’aan olaanaan argameera. Akkasumas; qorannoo fayyaa kanniisaa akka naannoofi biyyaatti Giddugaleessa Qorannoo Kanniisa Hoolataatti geggeessaa jiruun teknoolojiiwwan hedduu hawaasa biraan gahuun fayyadamaoo akka ta’an taasiseera. Dabalataanis, Giddugaleessa Qorannoo Qonna Adaamii Tulluutiin hojiin qorannoo gama Tishuu Kaalchariin hojjatamaa jiruunis hojiin jajjabeessaa fi abdachiisaa ta’e hojjatamaa jira.

Bara kanas Giddugaleessonni kudha torban hundi Yuunivarsitootaa Oromiyaa keessa jiranii fi Giddugaleessota Qorannoo Qonna Feederaalaa naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin kilaastaraan gurmaa’uun hojii qorannoo waliin geggeessuuf hojiitti galanii jiru. Kunis waliin ta’uun Tiraanisfoormeeshinii qonna Oromiyaa milkeessaa; humnii fi bajatni akka hin qisaasofne taasisuu keessatti shoora olaanaa kan qabudha.