Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Sanyiin Gibxoo Mi'aawaa (Sweet lupin) Baay'ataa Jira ********************* Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Beeddelleen sanyiin Gibxoo mi'aawaa baay'ifamaa jira. Gibxoo mi'aawaan (walala variety) kunis dhangaggaa'ummaa biyyee kan dandamatu, akkasumas; fayyummaa biyyeef baay'ee murteessaadha. Gibxoo mi'aawaan faayidaa garagaraaf kan oolu yoo ta'u; nyaata Pirootiniin badhaadhe Shiroo, Daabboo, Keekii, Shuummoo, akaawwii fi kkf hojjachuun nyaachuun ni danda'ama. Dabalataanis omisha Ataraa bakka bu'uun lafa dhangaggaa'ummaa biyyeen miidhame dandamachuun omisha kan kennudha.