Leenjiin dandeettii qorattoota jalqabaa cimsuufi hojii qorannoo isaanii karaa saayinsawaa ta’een deeggaramee bu’aa qabeessaa akka ta’u kan gargaaru leenjiin mata duree ‘proposal writing, experimental design for field of experiment and analysis of experimental data using, R and scientific paper writing’ jedhu irratti guyyoota shaniif qorattoota giddugaleessota qorannoo sagal irraa walitti bobba’an kan baay’inni isaanii 46 ta’uuf galma IQQOtti leenjiin kennamaafii jira.

 

Leenjichis Mudde 16/2010 kan jalqabe yoo ta’u hanga Mudde 20/2010tti itti fufee kan kennamuufi erga leenjiin marsaa duraa kun xumuramee boodas giddugaleessota hafan irraa mata dureedhuma kanarratti leenjiin marsaa 2ffaas kan kennamu ta’uusaa qindeessitoota saganticharraa hubachuun danda’ameera.