Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame

***********************

Giddugaleessi Qoarannoo Qonna Sinaanaa hojiilee teknoolojii Midhaanii oyruu qonnaan bulaafi buufata qorannoo irratti babal’isaa jiru bakka Hoggantootni, qonnaan bultootnii fi qooda fudhattootni argamanitti Sadaasa 17/2015 daawwachiise. Teknoolojiiwwan daawwatamanis qamadii Paastaa, Makoronii fi Daabboo deeggarsa AGP-IIn lafa heektara 45 irratti babal’ifaamaa jiranidha.

Daawwannaa kanarrattis argamuun haasaa kan taasisan Daarektarri Olaanaa IQQO Obbo Tashoomaa Boggaalaa ergaa dabarsaniin teknoolojiiwwan qorannoon argaman mara qotee/horsiisee bulaa naannoo keenyaa biraan gahuun jiruufi jireenya isaanii jijjiiruuf kutannoon hojjatamaa jiraachuu hirmaattotaaf ibsaniiru. Dabalataanis qonna naannoo keenyaa ammayyeessuun biyya dinagdeen badhaate dhaloota dhaalchisuuf qorannoon qonnaa giddugaleessota qorannoo kudha torba kan haala qilleensa adda addaa (Agro-ecology) keessatti geggeeffamaa jiru cimee kan itti fufu ta’uu kallattii kaa’aniiru.

Dhumarrattis, gaaffilee fi yaadni adda addaa hirmaattota biraa ka’uun mariin geggeeffameera. Haaluma kanaan teknoolojiiwwan giddugaleessichaan babal’ataa jiran abdii qonnaan bulaa waan ta’eef cimee akka itti fufuufi deeggarsi taasifamaa tures daraan jajjabeessaa ta’uu hirmaattota sagantichaan ibsameera.