Milkaa’ina Hojii Misooma Qamadii Jallisiitiif Paampiiwwan Bishaanii Suphaman

***********************

Giddugaleessa Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Baakkootiin Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ejersa Lafoottii omisha qamadii jallisii milkeessuuf paampiiwwan bishaanii hedduun suphamaniiru. Hojiin suphaa kunis aanichatti jallisiin bara kana omisha qamadii omishamuuf karoorfame sababa moofa’uu paampiitiin hanqinni bishaanii akka hin mudanneef kan gargaarudha.

Haata’u malee suphaa kanarratti hanqinni meeshaalee jijjiirraaf oolan (spare part) mudachuu danda’eera.