Leenjiin Mata Duree ISO/IEC 17025:2017 Jedhamurratti Qorattoota Saayinsii Nyaataa fi Laaboraatoorii Giddugaleessotaa Irraa Dhufaniif Kennamaa Jira

******************************

Leenjiin xiinxala qulqullina laaboraatoorii sadarkaa Addunyaa eeggate qorattoota Saayinsii Nyaataa fi Laaboratoorii Giddugaleessotarraa qorattoota dhufaniif Fulbaana 30/2015 irraa eegalee kennamaa jira. Leenjichis dandeettii qorattootaa Saayinsii ammayyaa'een cimsuuf qooda olaanaa kan qabuufi hojii qorannoo Laaboraatoorii Saayinsii Nyaataan geggeeffamaa jiru daraan cimsuuf kan gargaarudha.

Leenjiin kunis deeggarsa Piroojektii biyya Jarmaan PTB irraa dhaabbata 'Bilbas Integrated Management Consulting' jedhamurraa ogeessota dhufaniin kennamaa jira.

Leenjichis guyyoota shaniif kan kennamaa ture yoo ta'u; Onkoloolessa 4/2015 kan goolabamu ta'a.