Rakkoo Keessatti Rakkoo Furuuf Hojiin Qorannoo Geggeeffamu Abdachiisaadha

****************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis godina Harargee Bahaa bakka hanqina roobaatiif saaxilamaa ta'e keessatti kutaannoon qorannoo geggeessaa jiruun milkaa'aa jira. Kunis bara kana rakkoo hanqina roobaa godinicha mudate jiru keessatti hojiin qorannoo osoo addaan hin citin teknoolojii Bishingaa fi Boqqoolloo hanqina roobaa dandamachuun omishaa fi omishtummaa qonnaan bulaa dabalaan dhiyeessuun hawaasa godichaa fayyadamoo taasisaa jira.