Teknoolojii Qorannnoo Qonnaa Fayyadamtoota Biraan Gahuuf Gaheen Deeggartootaa/Arjoomtotaa Daraan Olaanaadha

***************************************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis hojii qorannoo deeggarsa piroojektii CALM P4R tiin Aanaa Qarsaa Araddaa Leenca Waajjira Sulula Araddootti geggeessaa jiruun teknoolojiiwwan Midhaanii, kunuunsa biyyee fi bishaanii, Mukeen gosa adda addaa dhaabuun hawaasa naannichaa fayyadamoo taasisuuf hojiin hojjatamaa jiru bu'a qabeessadha.