Qorannoo Geggeeffamuuf Eegumsiifi Kunuunsi Hojii Qorannoo Keessaa isa Ijoodha

******************

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Beeddellee hojii qorannoo geggeessaa jiruun teknoolojiiwwan Midhaan gosa adda addaa kunuunsaafi eegumsa barbaachisu taasisuun bu'aa argamu caalmaan dabaluuf hojjachaa jira.