Tishuu Kaalchariin Biqiltuun Muuzii Baay'ifamaa jiru Galma Gahiinsa Inisheetiivii Muuziif Gumaacha Olaanaa qaba

***********************

Tishuu Kaalchariin Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Adaamii Tulluu hojii Inisheetivii Muuzii akka naannootti karoorfamee hojjatamaa jiru milkeessuuf biqiltuu Muuzii kumaatamaan Giddugaleessicha keessatti baay'ifamaa jira.