Teknoolojiin Qorannoon Dhiyaatu Guddina Qonnaaf Murteessaadha

Qonni utubaa dinagdeefi jireenya hawaasa Oromiyaafi Itiyoophiyaati. Haata’u malee, jiruufi jireenyi qotee/horsiisee bulaa jijjiiramuu hin dandeenye. Kunis sababa qonni teknoolojiin deeggaramee hojjatamaa hin turreefidha. Ta’us waggoottan muraasaa asitti teknoolojii qorannoon argame fayyadamuun jijjiiramni qonna irratti mul’ataa dhufeera.

Haaluma kanaan Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaas teknoolojii hedduu burqisiisuu, madaksuu fi raabsuun jijjiirama olaanaa fideera. Akkasumas; jallisiin omishanii jijjiiramuun akka danda’amus agarsiisuun qonnaan bultoota hedduu fayyadamoo taasiseera. Keessumattuu omisha qamadii jallisiin omishamu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qorannoon deeggaruun qonnaan bultoota fayyadamoo taaisuu bira darbee al-ergifillee omishni gahaan akka omishamuu taasisuu keesstti shoora irraa eegamuu bahachaa jira.  

Ammas qorannoo geggeessaa jiruun teknoolojii baay’inaan qotee/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessuuf kutannoon hojjataa jira. Hojiin qorannoo geggeeffamu kunis fedhii hawaasaa kan giddugaleessa godhate waan ta’eef rakkoo gama hanqina dhiyeessii teknoolojii qonnaan mul’atu furuu keessatti qooda olaanaa qaba.