Jallisiin Saliixa Omishuun Omishaafi Omishtummaa Dachaan Dabala

Omishaafi omishtummaa Saalixii dabaluuf qoodni jallisiin qabu olaanaadha. Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Baakkoo yaalii geggeessaa tureenis callaan argame dachaan kan dabale ta’uu qorannoo geggeessaa tureen mirkaneeffateera. Haaluma kanaan Giddugaleessichi bara 2014 keessaa jallisiin Saliixni omishame kuntaala 20 ol heektararraa kan argamu yoo ta’u; hanga yeroo dhiyootti omisha gannaarraa giddugaleessaan kuntaala 7 heektararraa argamaa kan ture ta’uun beekamaadha.  

Kanaanfuu, hanqina omishaafi omishtummaa Saliixaa mul’atu furuuf jallisiin qooda olaanaa kan qabuufi xiyyeeffannoon kennamee yoo hojjatame galii kana dura argamaa ture dachaan dabaluun kan danda’amu ta’uun isaa beekameera.