Gamaggamni Raawwii Karoora bara 2014 fi Qophii Karoora 2015 Geggeeffamaa ture Goolabame.
*******************
Gamaggamni karoora raawwii hojii kan bara 2014 fi qophiin karoora bara 2015 IQQO tti guyyoota lamaaf Adoolessa 14-15/2014 geggeeffamaa ture milkaa'ina olaanaan goolabameera.
Hojiin bara 2014 karoorfamee hojjatamaa ture raawwii olaanaa fi fuula durattillee hojii abdii namatti horu ta'uun isaa gamaggamicha irraa hubachuun danda'ameera. Haaluma kanaanis hanqinoota mul'atan irratti kallattin kennamuun, akkasumas; cimina jiru itti fufsiisuun kan hojjatamu ta'uun himameera.
Dhumarrattis hirmaattota waliin mariin geggeeffamuun dhimmootni xiyyeeffannoo barbaadan adda bahanii kan irratti hojjataman ta'uu fi karoorri bara 2015 akka milkaa'uuf IQQO fi Giddugaleessotni hundi walta'anii gumaacha irraa eegamu bahu akka qaban dhaamamuun walgayichi xumurameera.