Giddugaleessi Qorannoo Mahaandisummaa Qonnaa Baakkoo Maashinii Boolla Biqiltuu qotu kalaqe

*****************

Wiirtuu Qorannoo, Kalaqaa fi Innooveeshinii kan ta'e Inistiitiyutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa teknoolojii wayitaawaa jiruufi jireenya qonnaan/horsiisee bulaa naannoo Oromiyaa jijjiiruuf teknoolojii burqisiisuu, madaksuufi raabsuun qonna naannichaa ammayyeessuu keessatti qooda leencaa bahachaa tureera.

Haaluma kanaan bara kanas qorannoo adda addaa Midhaan, Beeylada, Qabeenya Uumamaa, Mahaandisummaa Qonnaa, Saayinsii Nyaataa irratti geggeessaa tureen bu'aa olaanaa galmeessisee jira.

Bara kanas kaayyoo Ashaaraa Magariisaa biyyaa fi naannoon keenya qabattee hojjataa jirtu milkeessuuf Maashinii Boolla Biqiltuu adda addaa qotu kan Motoraan hojjatu kalaquun fayyadamtoota biraan gahee jira.

Maashiniin kunis humna nama muraasaan kan socho'uufi guyyaatti boolla biqiltuu adda addaa 2000 ol kan qotu, akkasumas; humnaa fi baasii qusachuun biqiltuu akka Bunaa, Muuzii, Maangoo fi kkf ittiin dhaabuun kan danda'amu waan ta'eef dargaggootaafillee hojii kan uumudha.

Hojjattootni Inistiitiyuutichaas Adoolessa 11/2014 teknoolojii kana fayyadamuun biqiltuu 2000 ol mooraa Mana Barumsaa Ifa Boruu Sadarkaa 2ffaa Saadamoo keessatti dhaabaniiru.