ODUU SIMBIRTUU

Inistiitiyuutiin Oorannoo Qonna Oromiyaa Sanyiilee Midhaan Gosa adda addaa 14 gadi lakkise

****************************

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonna Oromiyaa Giddugaleessota Qorannoo Qonnaa afur Sinaanaa, Baakkoo, Booree fi Adaamii Tulluutiin sanyiilee midhaan gosa adda addaa omishaafi omishtummaa dabalan, akkasumas; dhukkuba dandamatan kora Adaamaatti Koree Mirkaneessa Sanyii Biyyoolessaan (NVRC) taa'ameen gadi lakkifamaniiru.

Sanyiiwwan gadi lakkifamanis Baaqelaa, Misira, Talbaa, Boloqqee, Qamadii daabboo fi paastaa, nyaata horii fi kkf dha.

odeeffannoo dabalataa argachuuf link armaan gadii cuqaasaa

sanyiilee gadi lakkifaman