Ogeessota Qonnaa fi Qonnaan Bultootaaf haala Qabiinsaa fi Omisha Bunaa irratti Leenjiin kenname

*********

Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin leenjiin Mata-duree ‘’Coffee protection, Management, Post-harvest Handling and Farmer Research Group(FRG)’' jedhu irratti Ogeessota Qonnaa Aanaa, Hojjattoota Misoomaa fi Qonnaan bultoota Araddaa Afurii namoota 70f Aanaa Malkaa Bal’ootti leenjiin kennameera.

Leenjii kanaanis ogeessotniifi qonnaan bultootni aanichaa buna omishan haala qabiinsa bunaa, qulqullinaa bunaa, akkasumas; omishaa fi omishtummaan bunaa haala dabaluu danda’u irratti xiyyeeffachuun leenjichi kennameera