Some of our researchers in research field
We do for maximizing productivity
IQQO Meeting Hall
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Potato Harvester

Potato Harvester

Improved Asella Multi-Crop Thresher

Description of the machine
The threshing units of the original Asella Model III thresher peg type are effective in threshing smaller cereals like teff,
wheat, barley, oats and sorghum but there were difficulties in feeding. The feeding inlet position was modified to just below the drum.
The auger and sieve system were removed and the grain allows flowing gravitationally. It was also modified and developed considering
safe and easy operation.
Specifications and Working Features

Asella Teff Thresher

Asella Teff Thresher

ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝርያዎች እያባዛ ነው

ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝርያዎች እያባዛ ነው
ጎባ ታህሳስ 5 /2013 (ኢዜአ) ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝሪያዎችን አርሶ አደሩ ጋር እንዲደርሱ በማባዛት ላይ እንደሚገኘ ገለጸ፡፡
ማዕከሉ በምርምር ጣቢያና አርሶ አደሩ ማሳ ላይ እያባዛቸው የሚገኙ  የሰብል ዝሪያዎች  ባለድርሻ አካላት ትናንት በመስክ  ተመልክተዋል፡፡
በማዕከሉ የቅባትና ጥራጥሬ ሰብሎች ቡድን መሪና ተመራማሪ አቶ ጌታቸው አሰፋ  በወቅቱ እንደገለጹት የአርሶ አደሩን የምግብ ዋስትናና ምርታማነትን የሚያሳድጉ
 ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እያደረጉ ነው።
በተለይ የአርሶ አደሩ የዘመናት ጥያቄ የነበረውን የጥራጥሬ ዝሪያዎች አቅርቦት ለማዳረስ  ደርቤራ፣ ሶሬሳና  ኬና የሚባሉ አምስት የጥቁር አዝሙድና ሁንዳ ኦል፣ ኤቢሳና ቡርቃ
የሚባሉ የአብሽ ዝሪያዎችን በኩታ ገጠም  በማልማት በማባዛት ላይ እንደሚገኘ ገልጸዋል።

Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame

Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame
Mudde 4/2013 guyyaan daawwannaa dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin qophaa’e geggeeffame.
Daawwannichis oyruu qonnaan bultoota qamadii daabboo Dambalii fi Galaan lafa heektara 74 irratti kilaastaraan omishame kan
daawwatame yoo ta’u; qonnaan bultootnis deeggarsa gorsaafi ogummaa giddugaleessichaan taasifameef irratti hundaa’uun paakejii
guutuu fayyadamanii kan milkaa’an ta’uu ibsaniiru.

Qonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru.

Qonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Godina Baalee aanaa Gooroo ganda qonnaan bulaa Waltajjii Gobbuutti qonnaan bultootni kilastaraan Shuqoo fi Abasuuda Gurraacha
omishaan fayyadamoo ta’aa jiraachuu dubbatu. Deeggarsa Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa taasisaafii tureen qonnaan bultootni
fayyadamoo akka ta’an ibsaniiru. Sanyii filatamaa qorannoon argame giddugaleessicharraa fudhatanii oyruu isaanii misoomsaa kan jiran qonnaan

IQQO Centers Location Map

Agricultural research to mechanize farming

Agricultural research to mechanize farming
 BY GETAHUN LEGESSE
Farming and climate have direct correlation. A particular crop type adapts better to certain climatic zone than another. This is mainly due to the varying resisting capacity of the crops.

Thus, agrarians need to consider the climate before they decide to saw a certain type of crop in a given environment. They need to recognize to the climate of the area before sawing the seeds.

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala
Takkaalliny Gabayyootiin

Inistitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa (IQQO) erga bara 1993tti hundeeffamee kaasee misooma qonnaarratti qorannoowwan addaddaa adeemsisuun hojiilee bal’aa
hojjechuurratti argama.
Kanaanis keessumaa jireenya qonnaan bultootaafi horsiisee bultoota Oromoo fooyyessuun bu’aalee boonsaa galmeessisuu danda’eera.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Giddugaleessi qorannoo qonna Machaaraa teknoolojiiwwan qorannoon argate qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun jiruufi jireenya isaanii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahaa tureera.
Haaluma kanaan bara kanattis teknoolojii Bunaa fi Muuzii qorannoon argate qonnaan bulaaf kennuun fayyadamoo taasisaa jira. Godina Haraargee Lixaa jiraataa aanaa Daaroo Labuu ganda