Gamaggamni Hojiilee Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Deeggaramu Geggeeffamaa Jira

Gamaggamni hojiilee qorannoo kan waggaa deeggarsa Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n deeggaramu Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu qabeeyyii biroo Bishaan Keessaa Baatuutti geggeeffamaa jira. Gamaggamni kunis ibsa waliigalaa Dr. Daanyaachoo Lulee Daarektara AGP-II IQQO kennaniin kan jalqabe yoo ta’u; haaluma duraa duuba sagantaan giddugaleessonnis hojii isaanii dhiyeessaa jiru.

Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program

 

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse


Woorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame

 

 

Gamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

 

Gaggamni yaaliiwwan qorannoo xumuramanii guyyaa afuriif geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kana irrattis qorannooleen xumuraman 177 dhiyaataniiru. Yaaliiwwan qorannoo bara 2009 keessa xumuramanii dhiyaatan kana irrattis mariin gadi fagoon geggeeffameera. Yaaliiwwan qorannoo xumuramanii dhiyaatan kunneenis:-  

Daarektara Qorannoo Midhaaniin   56

Release of Improved Crop and Forage Varieties

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO)