Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Leenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira

 

Leenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin oggansaa AGP II tiin deeggaramu guyyoota lamaaf galma Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti kennamaa jira. Sagantaa guddina qonnaatti CDSF (capacity development support facility) tiin leenjiin dandeettii gabbisuu irratti barsiisaa lammii biyya Beeljiyeem kan ta’an Mr. Arthor Delabie jedhamuun leenjiin kennamaa jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira

Aanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin dandeettii qorattoota jalqabaa cimsuufi hojii qorannoo isaanii karaa saayinsawaa ta’een deeggaramee bu’aa qabeessaa akka ta’u kan gargaaru leenjiin mata duree ‘proposal writing, experimental design for field of experiment and analysis of experimental data using, R and scientific paper writing’ jedhu irratti guyyoota shaniif qorattoota giddugaleessota qorannoo sagal irraa walitti bobba’an kan baay’inni isaanii 46 ta’uuf galma IQQOtti leenjiin kennamaafii jira.

 

Sagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame

Godina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan

Horsiisee bultootni godina Booranaa teknoolojii giddugaleessa Horattootaafi Qonna Gammoojjii Yaa’abal’ootiin teknoolojiiwwan bahaniin fayyadamoo ta’uu isaanii OBN tti himan. Teknolojiiwwan fooyya’oo Hoolaa fi Re’ee haala qilleensaa gammoojjii dandamatanii bu’aa gaarii kennuu danda’an giddugaleessaarraa fudhachuun fayyadamaa akka jiran dubbatan.

Agricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) Agricultural Growth Program (AGP-II)

Agricultural Production Constraint Analysis Validation workshop, 23-24 November 2017

Woorkishooppiin Xiinxala Hudhaalee Omisha Qonnaa irratti kan xiyyeeffate galma Inistiititiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti eegalameera.