Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Sirna Badhaasa Qonnaan Bultoota Adda Duree Marsaa 12ffaa Irratti Giddugaleessonni IQQO Badhaafaman

 

Sirna badhaasa qonnaan bultoota adda duree marsaa 12ffaaf Galma Abbaa Gadaatti geggeeffame irratti Giddugaleessonni Qorannoo Qonna Baakkoo, Sinaanaa, Adaamii Tulluu fi Giddugaleessi Mahaandisummaa Qonna Asallaa teknoolojii omishaafi omishtummaa qonnaa guddisan burqisiisuun hojii boonsaa hojjataniin badhaasa beekamtii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kenname fudhataniiru.

Gamaggamni Hojii Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n Deeggaramee Geggeeffamaa ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni hojiilee qorannoo deeggarsa AGP-II tiin hojjatamaa turan Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu qabeeyyii Biroo Bishaan Keessaa Baatuutti geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kanarrattis waraqaalee qorannoo dhiyaatan haala jiruufi jireenya uummataa naannoo keenyaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa kan taphatan waan ta’eef itti fufiinsa akka hojjataman, akkasumas; hanqinoonni mul’atan akka fooyya’aniifi qorannooleen rakkoo qaban akka dhaabbatu yaadni irratti kennamuun kallattiin gara fuulduraa kaa’ameera.  

Gamaggamni Hojiilee Qorannoo Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II) Deeggaramu Geggeeffamaa Jira

Gamaggamni hojiilee qorannoo kan waggaa deeggarsa Sagantaa Guddina Qonnaa (AGP-II)n deeggaramu Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu qabeeyyii biroo Bishaan Keessaa Baatuutti geggeeffamaa jira. Gamaggamni kunis ibsa waliigalaa Dr. Daanyaachoo Lulee Daarektara AGP-II IQQO kennaniin kan jalqabe yoo ta’u; haaluma duraa duuba sagantaan giddugaleessonnis hojii isaanii dhiyeessaa jiru.

Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin Guyyaan Daawwannaa Dirree Geggeeffame

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) has conducted field day program

 

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Guyyaa Ayyaana Qonnaan Bultootaa Gaggeesse


Woorkishooppiin Gamaggama Caasaa Ijaarsa ‘Design’ Jallisii AGP-IIn Deeggaramu Geggeeffame

 

 

Gamaggamni Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

 

Gaggamni yaaliiwwan qorannoo xumuramanii guyyaa afuriif geggeeffamaa ture milkiin goolabame. Gamaggama kana irrattis qorannooleen xumuraman 177 dhiyaataniiru. Yaaliiwwan qorannoo bara 2009 keessa xumuramanii dhiyaatan kana irrattis mariin gadi fagoon geggeeffameera. Yaaliiwwan qorannoo xumuramanii dhiyaatan kunneenis:-  

Daarektara Qorannoo Midhaaniin   56

Release of Improved Crop and Forage Varieties

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame