Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

IQQO Centers Location Map

Agricultural research to mechanize farming

Agricultural research to mechanize farming
 BY GETAHUN LEGESSE
Farming and climate have direct correlation. A particular crop type adapts better to certain climatic zone than another. This is mainly due to the varying resisting capacity of the crops.

Thus, agrarians need to consider the climate before they decide to saw a certain type of crop in a given environment. They need to recognize to the climate of the area before sawing the seeds.

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala
Takkaalliny Gabayyootiin

Inistitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa (IQQO) erga bara 1993tti hundeeffamee kaasee misooma qonnaarratti qorannoowwan addaddaa adeemsisuun hojiilee bal’aa
hojjechuurratti argama.
Kanaanis keessumaa jireenya qonnaan bultootaafi horsiisee bultoota Oromoo fooyyessuun bu’aalee boonsaa galmeessisuu danda’eera.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Giddugaleessi qorannoo qonna Machaaraa teknoolojiiwwan qorannoon argate qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun jiruufi jireenya isaanii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahaa tureera.
Haaluma kanaan bara kanattis teknoolojii Bunaa fi Muuzii qorannoon argate qonnaan bulaaf kennuun fayyadamoo taasisaa jira. Godina Haraargee Lixaa jiraataa aanaa Daaroo Labuu ganda

Teknoolojii Bishingaa Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis Baaseen Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru

Teknoolojii Bishingaa ‘Malkaam’ jedhamu Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis baaseen qonnaan bultootni aanaa Baabbilee gandoota adda addaa keessa jiraatan fayyadamoo ta’uu isaanii dubbatu. Bishingaa yeroo gabaabaa keessatti hanqina roobaa dandamachuun callaa gaarii kennu omishuun fayyadamaa ta’aa akka jiran qonnaan bul aa aanaa Baabbilee ganda Ibaadaa kan ta’an Ob. Mohaammad Eeraan himaniiru.

Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname

Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname
******************************************************
Akkaataa kenna tajaajilaafi geggeessummaa irratti Hoggantoota IQQOfi Giddugaleessotaaf leenjiin Biiroo
Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaatiin guyyaa tokkoof Onkoloolessa 25/2013 Finfinneetti kenname.
Leenjiin kenname kunis kenniinsa tajaajilaa maamiltootaaf kennamu daraan fooyyessuufi dandeettii
geggeessummaa qorannoofi deeggarsaa cimsuuf kennameera.

Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.

Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.
*****************************************
Raawwii karoora hojii kurmaana 1ffaa kan bara 2013 giddugaleessotaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti
Onkoloolessa 26/2013 gamaggamamuu eegale. Sagantichis haasaa baniinsaa Daarektarri Olaanaa IQQO
Ob. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin eegalame.
Gamaggamicha irrattis Giddugaleessonni qorannoo kudha torba (17) argamuun raawwii karoora hojii isaanii kan k

The first IQQO Advisory Board meeting was successfully held

The first IQQO Advisory Board meeting was successfully held on August 8, 2020, at Caneth Hotel, Adama. At the meeting, the chairman of the board,

Dr. Mandefro Nigussie, started the meeting by introducing the Board members; He then presented what is expected from The Advisory Board  and IQQO leadership.

The second presenter was The DG of IQQO, Obbo Teshome Bogale. He presented "what IQQO does" to the board members and participants from IQQO. 

The Board discussed on issues that needs fast measures and the meeting was ended by putting future action steps.

Qamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Qamadiin waqtii bonaa jallisiin kilaastaraan Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota Saaraa Weyibaa lafa heek.

Hojiileen Oomisha Qamadii Walta'insa Qamoolee Sadaniin Hojjatamaa Ture Daawwatame

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@