Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field
IQQO Meeting Hall
Sinana ARC

Hojiileen Deeggarsa AGP-IIn Hojjatamaa Turan Daawwataman
Giddugaleessa Qorannoo Kanniisa Hoolataatiin hojiileen qorannoo deeggarsa AGP-IIn aanaa Tokkee Kuttaayee fi aanaa
Walmaraa keessatti hojjatamaa turan Mudde 24/2013 bakka qooda fudhattootnii fi qonnaan bultootni argamanitti daawwatameera.
Daawwannicha irrattis qonnaan bultootni Kanniisa horsiisuun bu’aa gaarii argataa jiran hojiin isaanii kan daawwatame yoo ta’u; qonnaan
bultootni aanaa Tokkee Kuttaayee deggarsi giddugaleessichaan taasifamuufin damma omishuun jiruufi jireenyi isaanii kan jijjiirame ta’u dubbatu.
Haaluma kanaan lafa heektara tokkorraa callaan omishanii argatan baay’ee xiqqaa kan tureefi erga damma omishuu jalqabanii bu’aan argataa jiran
dachaa lamaan dabaluu isaa walbira qabanii ibsu. Dabalataanis, naannoo isaaniitiifis eegumsa taasisaa nyaataa kanniisaaf oolus biqiltuu adda addaa
dhaabaa kan jiran ta’uu ibsaniiru.
Haaluma walfakkaatuun deeggarsa AGP-IIn aanaa Walmaraattis dubartoota dinagdeen gahoomsuuf dubartoota 113 waldaan ijaaramanii damma omishaniif
deeggarsi taasifamuufin fayyadamoo ta’aa jiraachuu ibsaniiru. Akka dubartootni kun jedhanitti damma qulqulluufi baay’inaan gabaaf dhiyeessaa kan jiraniifi karaa
giddugaleessichaatiin gabaan mijaa’eefi gatii madaalawaan gurgurachaa kan jiran ta’uu himaniiru.
Giddugaleessichis bifa dijiitaalawaa ta’een sochii gurmuu/hoomaa kanniisaa to’achuufi odeeffannoo walitti qabachuuf teknoolojii ‘SAMS system’ fayyadamuun
hojii qorannoo geggeessaa kan jiru ta’uu hubachuun danda’ameera.
Keessumattuu Giddugaleessi Qorannoo Kanniisa Hoolataa hojii qorannoo hojjataa jiruun Kanniisa damma daamuu omishtu kan yeroo ammaa kana badiinsarra
geesse (endangered) walitti qabuun giddugaleessa keessatti damma daamuu omishaa kanniisaafis eegumsa taasisaa jiru.
Daarektara giddugaleessichaa kan ta’an Dr. Zawuduu Araarsoo akka jedhanitti naannoon keenya horsiisaa Kanniisaafi omisha dammaaf mijooftuu kan taate
waan ta’eef jiruufi jireenya qonnaan bulaa naannoofi biyya keenyaa jijjiiruuf kutannoon hojjataa akka jiran himaniiru.
Dabalataanis, IQQOtti Qindeessaa Sagantaa Guddina qonnaa kan ta’an Dr. Daanyaachoo Lulee akka jedhanitti deeggarsa taasiifamaa jiru kanaan gama
hundumaan jabaannee hojjachuun qotee/horsiisee bulaa naannoo keenyaa hiyyummaa keessaa baasuuf hojjachuu qabna jechuun dhaamaniiru.
Dhumarrattis, qonnaan bultootni damma omishuun bu’aa gaarii argataa jiran dammi isaanii daawwatamuun sagantichi goolabameera.