Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame

Some of our researchers in research field
IQQO Meeting Hall
Fishery research
We do for maximizing productivity
IQQO HQ Complex
Our research empowers women
Researcher at field

Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame
Mudde 4/2013 guyyaan daawwannaa dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin qophaa’e geggeeffame.
Daawwannichis oyruu qonnaan bultoota qamadii daabboo Dambalii fi Galaan lafa heektara 74 irratti kilaastaraan omishame kan
daawwatame yoo ta’u; qonnaan bultootnis deeggarsa gorsaafi ogummaa giddugaleessichaan taasifameef irratti hundaa’uun paakejii
guutuu fayyadamanii kan milkaa’an ta’uu ibsaniiru.
Daawwannicha irrattis hoggantootni Olaanoo Naannoo fi Federaalaa, qooda fudhattootaafi qonnaan bultootni adda addaa argamuun hirmaataniiru.
Dhumarrattis, sagantichi marii paanaaliitiin goolabameera.