Gosti Sanyii Bishingaa Sadii Hanqina Roobaa Dandamachuun Omisha Olaanaa Kennan Godina Harargee Lixaatti Agarsiisaaf Babal’ifamaa jiru

 

Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessootti Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadiis piroojektii Qindaawaa to'annoo aram-azab (Integrated striga control project) waliin ta’uun sanyii Bishingaa hanqina roobaa dandamachuun omishaa fi omishtummaan isaa olaanaa ta’e oyruu qonnaan bulaa lafa heektara 60 irratti babal’isaa jira.

Gosoonni sanyii Bishingaa kunneenis ESH4, EHS5 fi Malkaam yoo ta’an ji’a sadii hanga afurii keessatti kan omishaaf gahaniidha.