Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame
Gamaggamni raawwii karoora hojii bara 2013 guyyoota sadiif geggeeffamaa ture milkiin
goolabame.

Gamaggama kanarratti raawwiin hojii Giddugaleessota Qorannoo kudha torbaa
dhiyaachuun kan gamaggamaman yoo ta’u; raawwii gaariifi abdachiisa ta’es
gamaggamicha irratti dhiyaateera. Haaluma kanaan karoorri raawwii hojii bara 2013
Giddugaleessotaa milkaa’aa fi galma aggaammate bira kan gahedha.
Keessumattu bara kana keessa hojii omisha qamadii jallisiitiin bu’aan abdachiisa ta’e
kan argameefi gara fuulduraattis cimanii hojjachuuf bu’uura kan kaa’edha. Akkasumas;
qonnaan bultoota naannoo keenyaa jallisiin qamadii omishuu irratti hubannoo hin
qabneefillee karaa baneera.
Haaluma kanaan giddugaleessota hojii omisha qamadii jallisii kana milkeessuu
keessatti shoora olaanaa taphatan kudha lamaaf IQQOn waraqaa ragaa fi beekamtii
kenneera. Akkasumas; ogeessota lamaaf waraqaan ragaafi beekamtiin kennameera.
Dabalataanis, geggeessitoota haaraa ramadamaniif geggeessummaa irratti gorsaa
Daarektara Olaanaa IQQO kan ta’an Dr. Abarraa Dheeressaa leenjii fi muuxannoo
qaban hirmaattotaaf qoodaniiru. Akkasumas; Daarektara Olaanaa IQQO Ob.
Tashoomaa Boggaalaas naamusa geggeessummaa irratti hubannoofi leenii
geggeessitootaafi hirmaattota sagantichaaf kennaniiru.
Dhumarrattis geggeessitoota Giddugaleessa bara geggeessummaa isaanii milkiin
xumuraniif waraqaan ragaa kennameera.