Dhiyeessii Teknoolojii Qonnaa Dachaan Dabaluuf Kutannoon Hojjatamaa Jira

 

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Godinaalee Oromiyaa keessa jiran hundatti teknoolojii qonnaa dhiyeessuuf Giddugaleessota Qorannoo kudha torbaan hojiin qorannoo geggeeffamaa jiru cimee itti fufeera. Haaluma kanaan bara omishaa 2014/2015ttis teknoolojiiwwan Midhaan gosa adda addaa baasuuf karoorfamee hojjatamaa kan jiru yoo ta’u; dabalataanis, yaaliiwwan qorannoo kumaatamaan lakkaa’aman Daarektoreetii qorannoo sagaliin buufata qorannoo, oyruu qonnaan/horsiisee bulaa fi laaboraatoorii keessatti adeemsifamaa jiru.

Hojiin qorannoo geggeeffamaa jirus teknoolojiiwwan haala qilleensaa (Agro-ecology) adda addaa keessatti kan adeemsifamaa jiru waan ta’eef waliin gahumsa teknoolojii qonnaa keessatti qooda olaanaa qaba.