BAGA GAMMADDAN; BAGA GAMMADNE

Inistiitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Madaallii Raawwii hojii Bara 2013 Sadarkaa Naannoo Oromiyaatti Geggeeffameen Qabxii Olaanaa Argate.

********************************************************************

Sirna madaallii fi badhaasaa ‘Oromia president award’ jedhamuun moggaafame kan bara 2013 eegalame irratti waajjiraalee kilaastara

baadiyaa jiran keessaa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaatti aanuun sadarkaa 2ffaa ba’uun raawwii hojii olaanaa galmeessiseera.

Akkasumas; garee madaallii dhaabbataa fi Inistiitiyuutii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa qabxii olaanaan sadarkaa 1ffaa argatee jira.

Hojjettootni Inistiitiyuutii hanga Giddugaleessa qorannoo fi buufata qorannoo jirtan baga gammadan!.

Walumaagalatti, milkaa’ina kanaaf kan nu tumsitan hundi galata guddaa qabdu. Akkasumas;

fedhiin misooma qonna keenyaa olaanaa waan ta’eef qorattootniifi hojjattootni deeggarsaa IQQO fi Giddugaleessotaa hundi keenya caalmaatti hojjannee badhaadhuuf of haa qopheessinu.

HOJJATTOOTAA FI DEEGGARTOOTNI QORANNOO HUNDI KEESSAN GALATOOMAA