Guyyaan Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa IQQOtti kabajame

Guyyaan farra malaammaltummaa akka sadarkaa IQQOtti paanaalii marii geggeessuun kabajame. Kabaja ayyaanichaa irrattis yaadoleen mariifi gaaffileen adda addaa ka’uun bakka qaamoleen oggansaafi hojjattootni Inistiitiyuutichaa argamanitti kabajamee ooleera.

AGP-II Annual Review meeting, 12-16 Feb 2018, Adama

Oromia Agricultural Research Institute (IQQO) Agricultural Growth Program (AGP-II) conducted Annual research proposal review at Adama from 12-16 Feb 2018. Welcoming and opening speech were addressed by Dr Dagnachew Lule (AGP-II Coordinator) and Dr Feto Esimo (General Director for IQQO), respectively. A total of 206 new research activities were presented by the 15 AGP-II supported research centers.

Leenjiin Mirga Bilisummaa Odeeffannoo Irratti Kenname

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Cimsu kan marsaa laman kennamaa turee xumuramee jira

 

Leenjii Hoggansaa ‘leadership training’ IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin oggansaa AGP II tiin deeggaramu guyyoota lamaaf galma Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti kennamaa jira. Sagantaa guddina qonnaatti CDSF (capacity development support facility) tiin leenjiin dandeettii gabbisuu irratti barsiisaa lammii biyya Beeljiyeem kan ta’an Mr. Arthor Delabie jedhamuun leenjiin kennamaa jira.

Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa Machaaraa Waliin ta’uun sanyiii Bunaa Irratti Qorannooo Geggeessaa Jira

Aanaa Goorootti Qonnaan Bultootni kilaastaraan shuqoo omishaan Bu’aa Abdachiisaa argachaa jiraachuu himan

Leenjiin Dandeettii Qorattoota Jalqabaa Cimsu kan marsaa duraa IQQOtti Kennamaa Jira

Leenjiin dandeettii qorattoota jalqabaa cimsuufi hojii qorannoo isaanii karaa saayinsawaa ta’een deeggaramee bu’aa qabeessaa akka ta’u kan gargaaru leenjiin mata duree ‘proposal writing, experimental design for field of experiment and analysis of experimental data using, R and scientific paper writing’ jedhu irratti guyyoota shaniif qorattoota giddugaleessota qorannoo sagal irraa walitti bobba’an kan baay’inni isaanii 46 ta’uuf galma IQQOtti leenjiin kennamaafii jira.

 

Sagaantaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatti Geggeeffame

Godina Booranaatti Horsiisee Bultootni Godinichaa Teknoolojii Qonnaa Irraa Fayyadamoo Ta’uu Isaanii Himan

Horsiisee bultootni godina Booranaa teknoolojii giddugaleessa Horattootaafi Qonna Gammoojjii Yaa’abal’ootiin teknoolojiiwwan bahaniin fayyadamoo ta’uu isaanii OBN tti himan. Teknolojiiwwan fooyya’oo Hoolaa fi Re’ee haala qilleensaa gammoojjii dandamatanii bu’aa gaarii kennuu danda’an giddugaleessaarraa fudhachuun fayyadamaa akka jiran dubbatan.