Release of Improved Crop and Forage Varieties

Gamaggamni Geggeeffamaa Ture Milkiin Goolabame

Gamaggamni Karooraa fi Raawwii Adeemsifame

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibsa Gaddaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa(IQQO)

Gamaggamni piroojektoota Qorannoon hojiin isaanii dhume geggeeffame

Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaattii piroojektoota qorannoo deeggarsa baajata AGP-II tiin raawwatamaa turan qorattootaan gamaggamame. Magaala Adaamaa galma Hoteela Feenetitti gamaggama geggeeffame kana irratti piroojektoota qorannoo 75 fi waraqaa qorannoo barattoota MSc fi PhD 7 gamaggamaaf dhiyaatanii irratti mariyatamaa tureera.

ከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በኦሮሚያ ክልል የግብርና ትራስፎርሜሽን ችግሮች ላይ የሚወያይ አውደ-ጥናተ ተካሄደ፡፡

በኦሮሚያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ችግሮች ላይ ያተኮረና የወደፊት የመፍትሄ ቅጣጫዎችን  የመላከተ ከፍተኛ የግብርና ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሙያዊ ምክክር አውደ ጥናት ተካሄደ፡፡

በኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና መ/ቤት የስብሰባ አዳራሽ በተካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ የኦሮሚያ ግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ሀላፊ ክቡር አቶ ዳባ ደበሌን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና ከኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የተወጣጡ ከፍተኛ የግብርና ተመራማሪዎች፤በግብርና ሙያ የማማከር ስራ ላይ የተሰማሩ ከፍተኛ ባለሙያዎች ከተለይዩ ዩንቨርሲቲዎችና ከዓለም አቀፍ የግብርና ተቋማት የተወከሉ ተመራማሪዎችና የምርምር ዳይሬክተሮች በተሳተፉበት በዚህ የአንድ ቀን አውደ ጥናት ላይ ከላይ በተጠቀሰው አብይና ወቅታዊ አጀንዳ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት አካሂደዋል፡፡

Gargaarsa Lammilee Buqqa’aniif taasifame

Hojjattoota Instiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Lamilee keenya Naannoo Somalee fi Naannoo Oromiyaa daangaa Somaaleetti argaman Oromummaa isaanitiin qofa haala sukkaneessaa ta’een buqqa’aniif gargaarsa Midhaan nyaataa arjoomniiru.

A one day consultative workshop was held at Oromia Agricultural Research Institute

Sagantaan Guddina Qonnaa (AGP II) IQQO Leenjii Dandeettii Dubartootaa Cimsu Kenne

 

Gamaggamni Wixinee Qorannoo kan Bara 2010 Geggeeffamaa ture Goolabame

Gamaggamni wixinee Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaa kan bara 2010 geggeeffamaa ture goolabamee jira. Sagantichis guyyoota shaniif geggeeffamaa kan tureefi piroojektootni hojiilee qorannoo 400 ta’an dhiyaatanii irratti mariyatamuun gamaggamichi xumurameera.