The first IQQO Advisory Board meeting was successfully held

The first IQQO Advisory Board meeting was successfully held on August 8, 2020, at Caneth Hotel, Adama. At the meeting, the chairman of the board,

Dr. Mandefro Nigussie, started the meeting by introducing the Board members; He then presented what is expected from The Advisory Board  and IQQO leadership.

The second presenter was The DG of IQQO, Obbo Teshome Bogale. He presented "what IQQO does" to the board members and participants from IQQO. 

The Board discussed on issues that needs fast measures and the meeting was ended by putting future action steps.

Qamadiin Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Sassaabamaa Jira

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Qamadiin waqtii bonaa jallisiin kilaastaraan Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee gandoota Saaraa Weyibaa lafa heek.

Hojiileen Oomisha Qamadii Walta'insa Qamoolee Sadaniin Hojjatamaa Ture Daawwatame

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

Guyyaan Dawwaannaa Dirree Qamadii Aanaa Sadan Soodootti Gaggeeffame

 

Hojiileen oomisha qamadii waqtii bonaa kilasteeran jallisiin omishame Aanaa Sadan Sooddootti bakka hooggantootni Olaanoo naannoo Oromiyaa argamanitti Bitootessa 03, 2012 daawwatamee jira.
Daawwannaa kanaanis qamadii heektara 200 irratti oomishamee keessa kan ganda Tolee Wasarbii guyyaa har'a dawwaatamee jira.

Omishni Qamadii kilaastaraan Waqtii Bonaa Jallisiin Omishame Daawwatame

Gamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamaa Ture Milkiin Xumurame

Gamaggamni yaaliiwwan wixinee qorannoo Guraandhala 9-14/2012 bakkeewwan sadii jechuunis Giddugaleessa Qorannoo Qonna Adaamii Tulluu, Yunivarsitii Naannoo Oromiyaa fi Giddugaleessa Qorannoo Qurxummii fi Lubbu-qabeeyyii bishaan keessaa biroo Baatuutti geggeeffamaa ture milkiin goolabameera.

Gamaggamni Wixinee Yaaliiwwan Qorannoo Geggeeffamuu Eegale

IQQO AGP-II supported large scale demonstration

Teknoolojiiwwan Qonnaa Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadisiin bahan Hawaasa Qonnaan bultoota Godinichaa fayyadamaa taasisaa jiru

Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis godina Harargee Bahaa keessatti kan argamuufi qonnaan bultoota godinichaaf waggoota dheeraaf teknoolojii qonnaa qorannoon argaman dhiyeessaa tureera. Haaluma kanaan teknoolojii Midhaanii, Nyaata horii, Qabeenya Uumamaa fi teknolojii Mahaandisummaa qonnaa irratti hawaasa godinichaaf deeggarsa taasisaa tureera.

Dr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University

Dr.Abera Deressa has got Honorable Doctorate Degree from Haramaya University for his excellent Research,Development ,Leadership and Community service achievements.
you can attain anything if you devoted to your work

Congratulations!