ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝርያዎች እያባዛ ነው

ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝርያዎች እያባዛ ነው
ጎባ ታህሳስ 5 /2013 (ኢዜአ) ሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ያገኛቸውን የሰብል ዝሪያዎችን አርሶ አደሩ ጋር እንዲደርሱ በማባዛት ላይ እንደሚገኘ ገለጸ፡፡
ማዕከሉ በምርምር ጣቢያና አርሶ አደሩ ማሳ ላይ እያባዛቸው የሚገኙ  የሰብል ዝሪያዎች  ባለድርሻ አካላት ትናንት በመስክ  ተመልክተዋል፡፡
በማዕከሉ የቅባትና ጥራጥሬ ሰብሎች ቡድን መሪና ተመራማሪ አቶ ጌታቸው አሰፋ  በወቅቱ እንደገለጹት የአርሶ አደሩን የምግብ ዋስትናና ምርታማነትን የሚያሳድጉ
 ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እያደረጉ ነው።
በተለይ የአርሶ አደሩ የዘመናት ጥያቄ የነበረውን የጥራጥሬ ዝሪያዎች አቅርቦት ለማዳረስ  ደርቤራ፣ ሶሬሳና  ኬና የሚባሉ አምስት የጥቁር አዝሙድና ሁንዳ ኦል፣ ኤቢሳና ቡርቃ
የሚባሉ የአብሽ ዝሪያዎችን በኩታ ገጠም  በማልማት በማባዛት ላይ እንደሚገኘ ገልጸዋል።

Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame

Guyyaan Daawwannaa Dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Sinaanaatti Geggeeffame
Mudde 4/2013 guyyaan daawwannaa dirree Giddugaleessa Qorannoo Qonna Sinaanaatiin qophaa’e geggeeffame.
Daawwannichis oyruu qonnaan bultoota qamadii daabboo Dambalii fi Galaan lafa heektara 74 irratti kilaastaraan omishame kan
daawwatame yoo ta’u; qonnaan bultootnis deeggarsa gorsaafi ogummaa giddugaleessichaan taasifameef irratti hundaa’uun paakejii
guutuu fayyadamanii kan milkaa’an ta’uu ibsaniiru.

Qonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru.

Qonnaan Bultootni Aanaa Gooroo Kilaastaraan Mi’eessituu fi Urgeessituu Omishaan Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Godina Baalee aanaa Gooroo ganda qonnaan bulaa Waltajjii Gobbuutti qonnaan bultootni kilastaraan Shuqoo fi Abasuuda Gurraacha
omishaan fayyadamoo ta’aa jiraachuu dubbatu. Deeggarsa Giddugaleessi Qorannoo Qonna Sinaanaa taasisaafii tureen qonnaan bultootni
fayyadamoo akka ta’an ibsaniiru. Sanyii filatamaa qorannoon argame giddugaleessicharraa fudhatanii oyruu isaanii misoomsaa kan jiran qonnaan

IQQO Centers Location Map

Agricultural research to mechanize farming

Agricultural research to mechanize farming
 BY GETAHUN LEGESSE
Farming and climate have direct correlation. A particular crop type adapts better to certain climatic zone than another. This is mainly due to the varying resisting capacity of the crops.

Thus, agrarians need to consider the climate before they decide to saw a certain type of crop in a given environment. They need to recognize to the climate of the area before sawing the seeds.

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala

Ofkennanii hojjechuun omisha ofii dabala
Takkaalliny Gabayyootiin

Inistitiyuutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa (IQQO) erga bara 1993tti hundeeffamee kaasee misooma qonnaarratti qorannoowwan addaddaa adeemsisuun hojiilee bal’aa
hojjechuurratti argama.
Kanaanis keessumaa jireenya qonnaan bultootaafi horsiisee bultoota Oromoo fooyyessuun bu’aalee boonsaa galmeessisuu danda’eera.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.

Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Giddugaleessi qorannoo qonna Machaaraa teknoolojiiwwan qorannoon argate qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun jiruufi jireenya isaanii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahaa tureera.
Haaluma kanaan bara kanattis teknoolojii Bunaa fi Muuzii qorannoon argate qonnaan bulaaf kennuun fayyadamoo taasisaa jira. Godina Haraargee Lixaa jiraataa aanaa Daaroo Labuu ganda

Teknoolojii Bishingaa Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis Baaseen Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru

Teknoolojii Bishingaa ‘Malkaam’ jedhamu Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis baaseen qonnaan bultootni aanaa Baabbilee gandoota adda addaa keessa jiraatan fayyadamoo ta’uu isaanii dubbatu. Bishingaa yeroo gabaabaa keessatti hanqina roobaa dandamachuun callaa gaarii kennu omishuun fayyadamaa ta’aa akka jiran qonnaan bul aa aanaa Baabbilee ganda Ibaadaa kan ta’an Ob. Mohaammad Eeraan himaniiru.

Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname

Kenna Tajaajilaa fi Geggeessummaa Irratti Hoggantoota IQQO fi Giddugaleessotaaf Leenjiin Kenname
******************************************************
Akkaataa kenna tajaajilaafi geggeessummaa irratti Hoggantoota IQQOfi Giddugaleessotaaf leenjiin Biiroo
Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaatiin guyyaa tokkoof Onkoloolessa 25/2013 Finfinneetti kenname.
Leenjiin kenname kunis kenniinsa tajaajilaa maamiltootaaf kennamu daraan fooyyessuufi dandeettii
geggeessummaa qorannoofi deeggarsaa cimsuuf kennameera.

Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.

Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira.
*****************************************
Raawwii karoora hojii kurmaana 1ffaa kan bara 2013 giddugaleessotaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti
Onkoloolessa 26/2013 gamaggamamuu eegale. Sagantichis haasaa baniinsaa Daarektarri Olaanaa IQQO
Ob. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin eegalame.
Gamaggamicha irrattis Giddugaleessonni qorannoo kudha torba (17) argamuun raawwii karoora hojii isaanii kan k