Teknoolojiiwwan Bunaa fi Muuzii Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Machaaraatiin Bahaniin Qonnaan Bultootni Fayyadamoo Ta’aa Jiru.
Giddugaleessi qorannoo qonna Machaaraa teknoolojiiwwan qorannoon argate qotee/horsiisee bulaa biraan gahuun jiruufi jireenya isaanii jijjiiruu keessatti shoora olaanaa bahaa tureera.
Haaluma kanaan bara kanattis teknoolojii Bunaa fi Muuzii qorannoon argate qonnaan bulaaf kennuun fayyadamoo taasisaa jira. Godina Haraargee Lixaa jiraataa aanaa Daaroo Labuu ganda
Caffee Haaraa kan ta’an Ob. Ahmad Nuuree fayyadamoo teknoolojii buna Aruuzaa ta’uun jiruufi jireenyi isaanii jijjiiramaa jiraachuu dubbatu. Akka qonnaan bulaan kun jedhanitti buna aadaan omishaa turan irraa
kuntaala jaha argataa kan turan yoo ta’u; erga buna qorannoon argame kana giddugaleessicharraa fudhatanii omishuu jalqabanii heektara tokkorraa hanga kuntaala 16 argachuu isaanii dubbatu.
Akkasumas qonnaan bulaan fayyadamoo teknoolojii Muuzii kan ta’an Ob. Ismaa’elis erga biqiltuu Muuzii giddugaleessicharraa fudhatanii omishuu jalqabanii bu’aa gaarii argataa
kan jiran ta’uu isaa hubachuun danda’ameera.
Geggeessaa Giddugaleessa Qorannoo Qonna Machaaraa kan ta’an Ob. Faqqadee Gammachuu akka jedhanitti giddugaleessi isaanii qorannoo geggeessuun fedhii hawaasaafi teknoolojii bu’aa gaarii qabu
kan qotee/horsiisee bulaa fayyadamoo taasisu irratti xiyyeeffachuun hojjataa kan jiran ta’uu dubbatu. Dabalataanis, godinoonni isaan irratti xiyyeeffatanii qorannoo geggeessaa jiran naannoo
hanqina roobaa qabu ta’uurraan kan ka’e teknoolojii haala qilleensaa kanaaf ta’u irratti xiyyeeffachuun qorannoo geggeessaa kan jiran ta’uu himu.
Dhumarrattis, godinoonni Harargee lamaan naannoo hanqina roobaatiif saaxilamoo ta’an waan ta’eef jallisiin omishuu akka dandeenyuuf qaama dhimmi ilaallatuun dhimmi kun osoo xiyyeeffannoo argatee jedhaniiru.