Teknoolojii Bishingaa ‘Malkaam’ jedhamu Giddugaleessi Qorannoo Qonnaa Fadiis baaseen qonnaan bultootni aanaa Baabbilee gandoota adda addaa keessa jiraatan fayyadamoo ta’uu isaanii dubbatu. Bishingaa yeroo gabaabaa keessatti hanqina roobaa dandamachuun callaa gaarii kennu omishuun fayyadamaa ta’aa akka jiran qonnaan bul aa aanaa Baabbilee ganda Ibaadaa kan ta’an Ob. Mohaammad Eeraan himaniiru. Akka qonnaan bulaan kun jedhanitti lafa heektara tokkorraa Bishingaa kuntaala kudhan kan hin caalle argataa kan turan yoo ta’u; erga Bishingaa Malkaam jedhamu Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadiis irraa fudhatanii omishuu jalqabanii heektara tokkorraa kuntaala shantama argataa kan jiraniifi Bishingaan Malkaam ji’a afur keessatti kan dafee qaqqabu ta’uu isaatiin weerara Hawaannisaa aanaa isaanii mudatee midhaan mancaase jalaa bahuullee akka danda’an omisha isaan walitti qabatan irraa hubachuu dandeenyeerra. Dabalataanis dubartootni 67 ganduma Ibaadaa keessatti waldaan gurmaa’anii Bishingaa Malkaam omishanis bu’a qabeessa ta’uu isaanii himaniiru. Geggeessaa Giddugaleessa Qorannoo Qonnaa Fadiis kan ta’an ob. Huseen Abroo akka jedhanitti giddugaleessi isaanii adeemsaalee qorannoo Midhaanii, Beeyladaa, Qabeenya Uumamaa fi Mahaandisummaa qonnaa irratti qorannoo geggeessaa kan jiraniifi teknoolojii Midhaanii hanqina roobaa dandamachuun bu’aa gaarii kennuu danda’an irratti xiyyeeffachuun qorannoo fedhii hawaasaa giddugaleeffatee geggeessaa kan jiran ta’uu ibsaniiru. Bara kanas weerarri Hawaannisaa buufata qorannoo Erer kan weerare yoo ta’u; hojjattoota giddugaleessa isaanii waliin ta’uun badii Midhaanirra gahuuf ture ofirraa qolachuu kan danda’an ta’uu dubbatu. Dhumarrattis, giddugaleessi isaanii naannoo hanqina roobaatti hojii qorannoo geggeessaa kan jiru waan ta’eef jallisiin kan isaan barbaachisuufi yeroo gabaabaa keessatti qaama dhimmi kun ilaallatuun furmaanni akka kennamuuf waamicha dhiyeessaniiru. Dabalataanis, hanqina konkolaataa giddugaleessichi qabu yaaddoo cimaa ta’uu ibsaniiru.